Verksamhetsberättelse för 2011

INLEDNING
Under år 2011 arrangerades 18 sammankomster av Rifo, och därutöver hade styrelsen och presidiet en rad aktiviteter bl.a. en studieresa för styrelsen till Budapest. Året har således rymt en mängd aktiviteter där riksdagsledamöter och forskare har träffats för föreläsningar, frågor och diskussioner.

En rad olika teman har berörts vid sammankomsterna, allt från kemins roll i samhället, senaste rönen inom hjärnforskningen och kopplingen till skolan, antibiotikaresistens till klimatfrågor och behovet av ändrad livsstil för en bättre hälsa. Även detta år har Rifo i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien kunnat arrangera de populära nobelseminarierna där den prisbelönta forskningen dels presenteras populärvetenskapligt, dels föreläses av en av pristagarna, detta år medicinpristagaren Bruce A. Beutler. Flera seminarier har berört frågor om forskning och innovation, som diskuteras mycket i samhället särskilt inför statsmakternas ställningstagande inför en kommande forsknings- och innovationspolitisk proposition år 2012. Diskussionen har intensifierats särskilt efter att Rifo i samarbete med Ingenjörsvetenskapsakademien prövat ett nytt grepp under året kallat kunskapsluncher. Det har varit korta seminarier där olika aktuella projekt med anknytning till IVA presenterats och diskuterats. Seminarierna har hållits i partimatsalen samtidigt som en enklare lunch serverats. Det har skapat förutsättningar för ett informellt samtal mellan ledamöter och gästande föredragshållare. Under året har sex kunskapsluncher arrangerats och varje seminarium har lockat mellan 15-25 ledamöter samt tjänstemän från berörda utskottskanslier.

Ytterligare en aktivitet som präglade året var styrelsens studieresa till Budapest den 3-5 oktober (se utförligare beskrivning nedan). Syfte med resan var dels att öka kunskapen om Ungerns situation såväl det allmänpolitiska läget, som forsknings- och innovationspolitiskt, dels att ge styrelsen förutsättningar till längre sammanhållande diskussioner om Rifos verksamhet. Under resan genomfördes flera arbets- och diskussionsblock där frågor om Rifos verksamhet hittills, behov av förändring och framtida strategier diskuterades. Styrelsens ambition är att fortsatt ligga i frontlinjen, att ta upp sådant som är så färskt eller under utveckling att inga politiska ställningstaganden ännu gjorts och kanske inte kan göras. Det innebär en balansgång där balanspunkten kanske kan förskjutas. Aktuella frågor med uppenbar relevans drar publik och utmaningen för Rifo är att bidra med något som andra organisationer har svårt att göra. Forskare som ger en allsidig bild inom ett koncentrerat format är en möjlighet att katalysera samverkan mellan organ som normalt inte möts. Styrelsen avser fortsatt samarbeta med de olika akademierna och under 2012 inleds bl.a. ett sådant med Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

STYRELSENS STUDIEBESÖK TILL BUDAPEST, 3-5 OKT 2011

En delegation ur Rifos styrelse gjorde ett studiebesök till Budapest den 3-5 oktober 2011. Syftet med studiebesöket var dels att inhämta kunskaper om bl.a.:
• det europeiska innovationssystemet genom EIT,
• det ungerska forskningssystemet genom Ungerska akademien,
• Ungersk inrikes- och forskningspolitik genom ambassaden samt enskilda forskarmöten,
• Uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärningar i Budapest,
dels ge tillfälle för styrelsen till bra förutsättningar för strategiska diskussioner om inre samarbete och föreningens fortsatta verksamhet. Delegationen bestod av 14 ledamöter ur styrelsen, åtta riksdagsledmöter, sex forskare samt Rifos kansli.

Efter resa från Stockholm till Budapest den första dagen inleddes programmet med att ordförande Yvonne Andersson gav sin bild av verksamhetens utveckling och tankar inför framtiden. Det blev utgångspunkt för diskussioner i mindre grupper som sedan summerades i pleni. Efter de interna överläggningarna välkomnades Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör, som tillsammans med Eddy Fonyódi, ambassadsekreterare gav en mycket intressant orientering kring Ungerns inrikespolitik samt högskole- och forskningspolitik. Vid middagen medverkade György Granasztói, professor i historia, och gav en orientering såväl kring ungersk forsknings- och innovationspolitik som en historisk exposé över staden Budapest.

Nästa dag rymde studiebesök vid European Institute of Innovation and Technology (EIT), Ungerska Vetenskapsakademien samt en mottagning på Sveriges ambassad. Vid EIT gav dess ledning en presentation av den relativt nystartade verksamheten, med särskilt fokus på svenska samarbeten s.k. KICs. Delegationen hade en rad frågor och synpunkter på EITs inriktning och strategier. Därefter vidtog besök hos den anrika ungerska vetenskapsakademien. Särskilt intressant var att ta del av hur akademiens förutsättningar skiftat rejält under alla år beroende på de samhällsförhållanden som för tillfället rått, allt från det Habsburgska kejsardömet, till ockupationen under andra världskriget, den kommunistiska perioden, frihetstiden och de just nu pågående snabba förändringarna. Besöket avslutades med en kortare rundvandring i de majestätiska lokalerna.

Under kvällen höll ambassaden en mottagning för delegationen och ytterligare en riksdagsdelegation under ledning av vice talman Liselott Hagberg, som sammanföll med Rifos. Vid mottagningen fanns flera gäster från det Ungerska parlamentet, ministerier, akademien, EIT där samtalen och diskussionerna från dagen kunde fortsätta. Kvällen avslutades på hotellet där dagens intryck diskuterades, särskilt de från EIT.

Nästkommande dag ägnades helt åt temat Raoul Wallenberg och hans gärningar. Temat var särskilt aktuellt eftersom hundraårsminnet av hans födelse uppmärksammas under 2012. Vi hade engagerat en svensk-ungersk guide Gellert Tamas, som också bedriver omfattande egen forskning kring Raoul Wallenberg. En rad platser besöktes i Budapest där Tamas gav fängslande beskrivningar av särskilt perioden augusti 1944 fram till krigsslutet våren 1945 med de enorma omvälvningar staden och särskilt dess judiska befolkning genomgick.

Efter rundturen gavs tillfälle att summera såväl intryck och reflektioner från studiebesöken som de interna överläggningarna och hur styrelsen fortsatt ska arbeta med dessa frågor.

VERKSAMHET

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan kunskapsluncherna med ca 20- 30 deltagare till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-90 deltagare. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor. Rifo ingår i riksdagens samverkansgrupp för forsknings- och framtidsfrågor med syftet att bl.a. samordna och arrangera möten med vetenskapsamhället. Under året har bl.a. flera forskarfrukostar och lunchseminarier arrangerats gemensamt.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Nytt för i år är att Rifo nu även finns på facebook med en egen sida. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Vid årsskiftet hade sidan drygt 100 personer som följer. Rifos kansli har fortsatt skickat ut elektroniska nyhetsbrev. Under 2011 har 6 nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Ett 30-tal medlemmar får fortfarande information per brev.

Styrelsen har vid flera tillfällen aktivt informerat samtliga riksdagsledamöter om Rifo och dess verksamhet. I samband med att den nya riksdagen tillträde i oktober 2010 så gjorde Rifo ett särskilt utskick till samtliga nytillträdda ledamöter som fick jubileumsboken samt en inbjudan till ett informationsmöte. De önskemål som där framkom har beaktats även under 2011. Riksdagens intranät Helgonät har också givit betydligt bättre möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

Under år 2011 har följande arrangemang anordnats:

16 februari: Forskarfrukost i Riksdagsbiblioteket ”Språkets roll som politiskt verktyg”. Vid forskarfrukosten medverkade Patrik Hadenius, chefredaktör Språktidningen och tidningen Forskning & Framsteg, samt Karin Milles, forskare och författare, Södertörns högskola. Forskarfrukosten arrangerades inom ramen för Riksdagens samverkansgrupp. Antal deltagare: 55

9 mars: Ett lunchseminarium på temat Den jämställda familjen – kan politiken påverka? Vid seminariet medverkade Anna Sjögren, ekonomie doktor och forskare vid IFAU i Uppsala, Kristina Engwall, docent i historia, Institutet för Framtidsstudier samt Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Antal deltagare: 45

16 mars: Rifoseminarium ”Hur ska svensk forskning konkurrera och bidra till innovation?”, Medverkade gjorde Yvonne Andersson, Rifos ordförande, Michael Sohlman, verkställande direktör i Nobelstiftelsen, Björn O. Nilsson, verkställande direktör IVA, Helene Andersson Svahn, professor nanobioteknologi, KTH, Akademiforskare KVA och Gunnar Bjursell, vice ordförande Rifo. Antal deltagare: 65

16 mars: Årsmöte, ca 40 deltagare.

30 mars: Rifo/IVAs kunskapslunch. Den första i serien av kunskapsluncher i Partimatsalen i riksdagshuset. Samtliga riksdagsledamöter inbjuds att mellan kl. 12-13 i samband med lunch ta del av ett aktuellt område, ställa frågor och diskutera. Den första lunchen hade som tema ” Innovation leder till välfärd – konkreta förslag”. Medverkade gjorde Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, prioriteringsgruppen, IVA, Johan Carlstedt, huvudprojektledare, IVA och Arvid Söderhäll, projektledare Offentliga innovationsupphandlingar, IVA. Antal deltagare: 25

27 april: Rifo/IVAs kunskapslunch ”Innovationer i transporter – nödvändigt för tillväxt”. Medverkade gjorde Ulrika Francke, VD Tyréns, ordförande Transport 2030, Jonas Sundberg, adjungerad professor i ITS, Intelligenta Transportsystem, vid Blekinge Tekniska Högskola, huvudprojektledare Transport 2030 samt Per Ödling, akademisekreterare Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Antal deltagare: 27

4 maj: År 2011 har av Unesco utsetts till kemins år. Med anledning av detta arrangerar Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) och Kungl. Vetenskapsakademien ett symposium för att lyfta fram kemins bidrag till mänsklighetens välmående samt för att visa hur kemi kan bidra till samhällsutvecklingen. Medverkade gjorde professor Christina Moberg, KTH, professor Gunnar von Heijne, Stockholms universitet och professor Sven Lidin, Lunds Universitet. Seminariet avslutades med en gemensam middag i akademien middag i akademien klubbhus. Antal deltagare: 55

11 maj: Hjärnkoll – ny hjärnforskning om lärande utmanar lärandet. Ett seminarium med nya spännande forskningsrön om kopplingen mellan hjärnans funktion och lärandet. Medverkade gjorde två världsledande forskare, professor Kurt Fischer och Christina Hinton, bägge vid Harvard Graduate School of Education. Vidare medverkade professor Gunnar Bjursell, vice ordförande Rifo och adj. professor Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. Seminariet sändes även av Utbildningsradion. Antal deltagare: 105

18 maj. Kunskapslunch ”Innovationer – tillväxten drivs av regionerna” Rifo i samarbete med IVA. Vår nationella innovationskraft skapas och utvecklas i regionerna. Hur ska regionerna stärka sin egen och den svenska innovationskraften för framtiden? Vad fokuserar regionalt innovationsarbete nu? Tre regioner presenterar arbetet inom tre områden. Medverkande Johan Carlstedt, huvudprojektledare, Innovation för tillväxt, IVA,
Lennart Svensson, Region Skåne, Per Schöldberg, Regionförbundet Södra Småland
Samt Monica Jönsson, Region Dalarna. Antal deltagare: 25

8 juni: ”När medicinerna inte längre hjälper”, Lunchseminarium på temat antibiotikaresistens. Seminariet behandlade bl.a. vad som driver utvecklingen av resistens, vad vi kan göra för att bromsa den och hur vi kan stimulera forskning för att få fram nya läkemedel. Medverkande var Susanne Eberstein, förste vice talman, Otto Cars, infektionsläkare och professor vid Uppsala Universitet, Christina Greko, veterinär och laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. I en paneldiskussion medverkade utöver tidigare Jenny Fernebro, Vetenskapsrådet, projektledare för EUs forskningsinitiativ inom antibiotikaresistens, Lena Strålsjö, FORMAS, forskningssekreterare, om antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen. Eva Krutmeijer, vetenskapskommunikatör vid Vetenskapsrådet var moderator. Antal deltagare: 49

21 september Forskarfrukost i Riksdagsbiblioteket på temat ” Klimat och miljö – debatten har tystnat men inte forskarna! Inför det stora klimatmötet i Köpenhamn för snart två år sedan gick debattens vågor höga – alla pratade klimat och miljö samtidigt som kampanjen ”Climate Gate” fick mycket uppmärksamhet. Inför Rio+20-mötet, var står forskningen, vad hände med ”Climate Gate”, vilka frågor är beslutsfattarna intresserade av och hur påverkar det processen inför Rio-mötet? Medverkade gjorde Kevin Noone, professor i kemisk metorologi vid Stockholms universitet och direktör för SSEESS – Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences vid Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalet leddes av Eva Krutmeijer, vetenskapskommunikatör, Vetenskapsrådet. Antal deltagare: 47

29 september: Lunchseminarium på temat ”Ändra livsstil? – forskning om sömn, stress, motion och mat”. Vid seminariet presenterades och diskuterades forskningsrön kring viktiga hälsofaktorer som stress, sömn, kost och motion. Medverkande: Marianne Keller, friskvårdspedagog i riksdagsförvaltningen, Desirée Liljevall, (S), styrelseledamot Riksdagens idrottsklubb, Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet, Torbjörn Åkerstedt, professor och chef för Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Maria Sundin, Riksdagsbiblioteket fungerade som moderator. Antal deltagare: 80

13 oktober: Kunskapslunch Rifo i samarbete med IVA ”Innovation för tillväxt”. Kunskapslunchen summerade projektet Innovation för tillväxt och diskuterade det fortsatta arbetet – Innovationsplan Sverige.Vid seminariet medverkade Johan Carlstedt, huvudprojektledare, Innovation för tillväxt, IVA. Antal deltagare: 20
10 november: Kunskapslunch Rifo i samarbete med IVA ”Forsknings- och innovationspropositionen – vad behövs?”. IVA presenterade några inspel inför viktiga överväganden för den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Vid seminariet medverkade Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH, ordförande Avd. I Maskinteknik samt Madelene Sandström, VD i KK-stiftelsen samt ordförande i AVD XI Utbildning och forskning. Antal deltagare: 36

16 november: Rifo i samarbete med KVA ”Nobelprisen 2011 i fysik och kemi samt Ekonomipriset”. En populärvetenskaplig presentation av 2011 års Nobelpris i fysik och kemi samt Ekonomipriset (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Vid seminariet medverkade ledamöter i Nobelkommittéerna samt Ekonomipriskommittén och berättade om den forskning som belönats samt kommenterar den samhälleliga effekten och nyttan av forskningen. Medverkande professorna Börje Johansson, och Olga Botner, Nobelkommittén för fysik, professorerna Sven Lidin och Lars Thelander, Nobelkommittén för kemi samt professorerna Per Krusell och John Hassler, Ekonomipriskommittén. Antal deltagare: 70

24 november: I samarbete med IVA gjordes den årligen återkommande presentationen av framsteg inom forskning och teknik under året. Årets tema var Life Science. Antal deltagare 125.

8 december: Kunskapslunch Rifo i samarbete med IVA ”Lägg mer energi på att använda mindre energi!”. Behovet av att renovera stora byggnads och bostadsbestånd kombinerat med energisparsmålen stod i fokus för denna kunskapslunch. Medverkade gjorde Per Westlund, ordförande för IVAs studie av Energieffektivisering, samt Christel Armstrong-Darvik, VD Stena Fastigheter, bägge ledamöter av Avd. III Samhällsbyggnad. Antal deltagare: 26

8 december: Nobelseminarium med 201 års medicinpristagare Bruce A. Beutler. Vice talman Ulf Holm välkomnade. Antal deltagare: 91

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 16 mars 2011

Ordinarie ledamöter
Rdl Yvonne Andersson, KD
Rdl Thomas Strand, S
Rdl Finn Bengtsson, M
Rdl Ulf Nilsson, FP
Rdl Ulrika Carlsson,C
Rdl Åsa Romson, MP
Rdl Lars Isovaara, SD
Vänsterpartiets styrelseplats har varit vakant.
Professor Gunnar Bjursell
Professor Ann-Christine Albertsson
Professor Lars Strannegård
Professor Agneta Richter Dahlfors
Docent Bo Öhngren
Tekn Dr Staffan Truvé
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)
Rdl Annika Eclund, KD
Rdl Ingela Nylund Watz, S
Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Karin Granbom Ellison, FP
Rdl Emil Källström, C
Rdl Agneta Luttropp, MP
Rdl Tony Wiklander, SD
Professor Sten-Åke Elming (för Bo Öhngren)
Professor Ulf Danielsson (för Gunnar Bjursell)
Professor Kerstin Lidén (för Ann-Christine Albertsson)
Professor Lina Bertling Tjernberg (för Lars Strannegård)
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren (för Agneta Richter Dahlfors)
Rådgivare David Garpenståhl (för Carl-Gustaf Thornström)

Styrelsen har till styrelsen adjungerat professor Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien samt Tekn. Dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien fram till årsmötet 2012.

Under 2011 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och professor Gunnar Bjursell vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare vid riksdagens utredningstjänst. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Revisorer har varit riksdagsledamoten Christer Winbäck med tid. Riksdagsledamoten Lennart Fremling som suppleant och ekon lic Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Yvonne Andersson valdes i november 2010 som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för två år.

Medlemmar 31 december 2011
Sällskapet har under året haft 430 medlemmar, vilket är en ökning med 60 medlemmar sedan föregående år.

Resultat- och balansräkning 2011
Tillgångar                         2011-12-31             2010-12-31
Bank                                      354 050            355 458
Förutbetalda kostnader                    0                       0
                                              354 050            355 458
Skulder
Leverantörsskulder                 58 545              29 811
Ej förbrukade anslag             293 864            324 284
Upplupna kostnader/
Förutbet intäkter                        1 641                1 363
Övriga kortfristiga skulder                0                       0
                                              354 050            355 458

Resultaträkning           2011-01-01–2011-12-31
Intäkter                             2011-12-31       2010-12-31
Förbrukade anslag                295 420            245 504
Medlemsintäkter                        7 500                4 000
Övriga intäkter                                  0                       0
                                              302 920             249 504
Kostnader
Hemsida m.m                          -2 318               -1 418
Arvoden                                  -50 000             -50 000
Resekostnader                    -120 556              -18 815
Kontorskostnader                    -3 459                -3 221
Möteskostnader                   -102 802            -127 326
Övriga kostnader                   -23 785              -48 725
                                             -302 920            -249 504

Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (12 000 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2011. Årsmötet beslutade att för 2011 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2011 har sammanlagt 38 medlemmar inbetalat 7500 kr i frivillig avgift en ökning mot 4000 kr år 2010. Förklaringen till den stora ökningen av posten resekostnader för 2011 är styrelsens studieresa till Budapest den 3-5 oktober.

Stockholm den 2 februari 2012

Yvonne Andersson                        Gunnar Bjursell
Ordförande                                     vice ordförande

Ulf Nilsson                                       Ann-Christine Albertsson

Thomas Strand                               Lars Strannegård

Finn Bengtsson                               Agneta Richter Dahlfors

Ulrika Carlsson                                Bo Öhngren

Åsa Romson                                    Staffan Truvé

Carl-Gustaf Thornström