Verksamhetsberättelse 2012

INLEDNING
Under år 2012 arrangerades 19 sammankomster av Rifo, och därutöver hade styrelsen och presidiet en rad aktiviteter. Även detta år har således rymt en mängd aktiviteter där riksdagsledamöter och forskare har träffats för föreläsningar, frågor och diskussioner.

En rad olika teman har berörts vid sammankomsterna, allt från forskning om framtidens mat och genmodifierade mekanismer till forskningsrön om våldsamma datorspel och supermikroskop. Det goda samarbetet med akademierna, främst IVA och KVA har under året fortsatt med en mängd gemensamt anordnade seminarier.  Den kunskapslunchserie som sedan två år genomförs tillsammans med IVA har blivit mycket framgångsrik med mellan 15-25 riksdagsledamöter vid varje tillfälle. Samarbetet med KVA har fortsatt och särskilt de populärvetenskapliga presentationerna av nobelprisen lockar många åhörare. Detta år presenterades även det medicinska priset. Nytt för året är samarbetet med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) där ett uppskattat seminarium anordnades om Sverige som matland. Rifo har fortsatt ett gott samarbete även med andra organisationer t.ex. Vetenskap och Allmänhet och de statliga forskningsråden inom ramen för riksdagens samverkansgrupp för forsknings- och framtidsfrågor.

Regeringens förslag för statens forskningsresurser har stått i fokus sedan flera år och mycket lyckosamt kunde Rifo erbjuda ett rykande aktuellt seminarium dagen efter offentliggörandet av forsknings- och innovationspropositionen.

Sedan många år har ett förslag diskuterats att etablera ett nätverksprogram för riksdagsledamöter och forskare med syftet att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Motsvarande program har framgångsrikt bedrivits i andra länder t.ex. i Storbritannien och vid EU-parlamentet. Mycket glädjande startades ett pilotprojekt under 2012 tillsammans med Sveriges unga akademi och preliminära resultat och erfarenheter är positiva. Mot denna bakgrund har styrelserna för Rifo och Sveriges unga akademi beslutat att också år 2013 erbjuda ett sådant program.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan kunskapsluncherna med ca 20- 30 deltagare till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-90 deltagare. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor. Antalet seminarier som erbjudits Rifos medlemmar har under året varit i stort sett det samma som tidigare år, men en glädjande tendens är att antalet deltagare vid seminarierna något har ökat.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Vid årsskiftet hade sidan drygt 100 personer som följer. Rifos kansli har fortsatt skickat ut elektroniska nyhetsbrev. Under 2012  har fem nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Ett 30-tal medlemmar får fortfarande information per brev.

Styrelsen har vid flera tillfällen aktivt informerat samtliga riksdagsledamöter om Rifo och dess verksamhet. Rifos webbplats har under året moderniserats och framtidssäkrats genom att ett nytt publiceringsverktyg Word Press används. Riksdagens intranät Helgonät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER
Under år 2012 har följande arrangemang anordnats:
29 februari: Rifoseminarium i samarbete med KSLA ”Matlandet Sverige”. Vid seminariet medverkade Sara von Arnold, preses KSLA, Lennart E Bengtsson VD Wapnö AB, Christina Möller, DrHc, ordf Gastronomiska Akademien, Göran Dalin, docent SLU och Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien. Moderator för seminariet var Carl-Gustaf Thornström. Antal deltagare: 90

14 mars: Rifos årsmöte. Antal deltagare: 25

14 mars: Rifo-seminarium ”Våldsamma datorspel – ett hot mot hälsan? Vad säger forskningen?”. Vid seminariet medverkade Ulf Dalquist, fil.dr. forskningsansvarig Statens medieråd, Andreas Olsson, lektor i psykologi samt Predrag Petrovic, läkare och rådsforskare i psykologi. Moderator för seminariet var Gunnar Bjursell. Antal deltagare: 60.

15 mars: Rifo/IVAs kunskapslunch ”Kunskapstriangelns konsekvenser hur bör forskningenspolitiken hantera forskningens betydelse för utbildning och innovation?”. Medverkade vid seminariet gjorde Arne Wittlöv, Charlotte Brogren, generaldirektör vid VINNOVA och Anders Broström, fil.dr. KTH. Antal deltagare: 27.

12 april: Rifo/IVAs kunskapslunch ”Energi och entreprenörskap – varför satsr man på utveckling och produktion av solel och smarta elnät i Sverige?” Medverkade gjorde Olof Heyman, ABB och Giovanni Fili, VD och grundare av NLAB Solar. Antal deltagare: 27.

18 april: Rifoseminarium i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ”Genmodifierade organismer (GMO) – fakta, myter och lagstiftning. Medverkande vid seminariet var Staffan Normark, KVAs ständige sekr som inledde följt av tre anföranden av Torbjörn Fagerström, professor, Roland von Bothmer professor och Nils Olof Bosemark, professor. Antal deltagare: 50

25 april: Lunchseminarium ”Är rättvisan rättvis?”, Medverkande vid seminariet var Torun Lindholm, professor i psykologi samt Tove Pettersson, docent i kriminologi. Riksdagsledamöterna  Christer Adelsbo och Roger Haddad medverkade även. Lunchseminariet arrangerades inom ramen för Riksdagens samverkansgrupp. Antal deltagare: 50

9 maj: Forskarfrukost: ”Resandet och klimatmålen – hur går de ihop?”. Medverkande vid frukosten var Jonas Åkerman, forskningsledare vid avdelningen för miljöstrategisk analys KTH och riksdagsledamot Edward Riedel, trafikutskottet. Eva Krutmeijer, vetenskapskommunikatör medverkade som moderator. Frukosten arrangerades inom ramen för Riksdagens samverkansgrupp. Antal deltagare: 25.

30 maj: Lunchseminarium ”Bort från kol och olja – hur ska det gå till?”. Medverkande vid seminariet var Anna Ledin, professor och huvudsekreterare Formas, Ulrica Edlund, docent och universitetslektor i polymerteknologi, Pål Börjesson, professor och energiforskare, samt Lennart Olsson, professor och föreståndare för Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Moderator var Eva Krutmeijer. Lunchseminariet arrangerades inom ramen för Riksdagens samverkansgrupp. Antal deltagare: 36

31 maj: Rifo/IVAs kunskapslunch ”Attraktionspolitik – Nya förutsättningar för nationell och regional utveckling?”. Medverkande vid seminariet var Hans Bergström, docent och f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter, samt Matz Engman, VD för Luleå Näringsliv AB. Antal deltagare: 29

27 sep: Rifo/IVAs kunskapslunch: ”Framtiden för Life Science – Nya förutsättningar i Sverige och internationellt”. Medverkande vid seminariet var Thomas Hedner, professor Sahlgrenska Akademien samt Ursula Hultkvist Bengtsson, Vice VD för Medicon Village i Lund. Antal deltagare: 30

3 okt: Rifoseminarium: ”ESS och Max IV – två supermikroskop för kommande upptäckter”. Medverkande vid seminariet var Yvonne Andersson, riksdagsledamot och Rifos ordförande, Lars Börjesson, professor i kondenserade materiens fysik samt styrelseordförande för Max Lab samt ordförande i ESS internationella styrkommitté, Björgvin Hjörvarsson, professor i fysik, Stacey Ristinmaa Sörensen, professor synkotronljusfysik, Gunter Schneider, professor i molekylär strukturbiologi, Karolinska Institutet, Maria Åstrand, Forskningschef Sandvik Machining Solutions och Per Eriksson, professor och rektor vid Lunds universitet. Finn Bengtsson, riksdagsledamot och styrelseledamot Rifo var moderator. Antal deltagare: 62.

17 okt: Lunchseminarium: ”Forskningspropositionen 2012 – Mot bättre vetande”, Medverkande vid seminariet var Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och Yvonne Andersson. Antal deltagare: 66

24-25 okt: Nätverksprogrammet Rifo – Sveriges unga akademi. Syftet med nätverksprogrammet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Programmet genomförs som ett pilotförsök med 8 par av riksdagsledamöter och forskare, sammantaget 16 deltagare. Programmet består i stora drag av ett besöksprogram för forskarna i riksdagen 24-25 oktober samt platsbesök hos forskaren (minst vid ett tillfälle/en dag). Ytterligare kontakter uppmuntras, såväl i riksdagshuset som på institutionen. Beslut och genomförande av dessa tas av paren. Vid programmet i riksdagen medverkade utöver programdeltagarna talman Per Westerberg, Hans Birger Eksström kanslichef Moderaterna, Cecilia Nordling, kanslichef Utbildningsutskottet och Robin Travis, chef vid Riksdagens utredningstjänst. Programmet avslutas med ett uppföljningsmöte i riksdagshuset våren 2013.

8 nov: Rifo/IVAs kunskapslunch: Immateriella tillgångar – utmaningar och möjligheter!. Medverkande vid seminariet var universitetslektor Henrik Blomgren verksam vid institutionen för industriell utveckling och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för Patent- och Registreringsverket. Antal deltagare: 24.

21 nov: Rifo i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ”Populärvetenskapliga presentationer av 2012 års Nobelpris i fysik, medicin, kemi samt Ekonomipriset”. Medverkande vid seminariet var Björn Jonson, ordförande Nobelkommittén för fysik Sara Snogerup Linse, Nobelkommittén för kemi, Tore Ellingsen, Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Urban Lendahl, ordförande Medicinpriskommittén samt Sven Lidin, ordförande Nobelkommittén för kemi. Antal deltagare: 105

22 nov: Rifo i samarbete med IK Foundation, Riksbankens Jubileumsfond, FAS, m.fl. ” Linnés apostlars återkomst – vetenskap och äventyr om att förstå världen”. En heldagskonferens där följande medverkade. Susanne Eberstein,  förste vice talman, Ingvar Carlsson, Fd statsminister, ambassadör för The Linnaeus Apostles projektet,  Lars Hansen, The IK Foundation & Company, Jennie Erin Smith, Author, Gunnar Broberg, Lunds universitet, Arne Jarrick, Stockholms universitet, Esko Häkli, Nationalbiblioteket, Finland, Klang, Göteborgs universitet samt Björn Wittrock, Swedish Collegium for Advanced Study . Björn von Sydow agerade moderator. Antal deltagare: 150

6 dec: Rifo/IVAs kunskapslunch: Omställningen av energisystemet. Vid seminariet medverkade Lina Bertling Tjernberg, professor i uthålliga elkraftsystem, medlem i regeringens råd för smarta elnät samt Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik. Antal deltagare: 26

11 dec: Nobelseminarium med sir John Gurdon 2012 års Nobelpristagare i medicin. Vid seminariet medverkade även Susanne Eberstein, förste vice talman och Yvonne Andersson, Rifos ordförande. Antal deltagare: 73

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Valda vid årsmötet den 14 mars 2012

Ordinarie ledamöter
Rdl Yvonne Andersson, KD
Rdl Thomas Strand, S
Rdl Finn Bengtsson, M
Rdl Ulf Nilsson, FP
Rdl Ulrika Carlsson, C
Rdl Åsa Romson, MP
Rdl Lars Isovaara, SD (lämnade styrelsearbetet den 1 december)
Vänsterpartiets styrelseplats har varit vakant.
Professor Gunnar Bjursell
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren
Professor Ann-Christine Albertsson
Professor Agneta Richter Dahlfors
Professor Lina Bertling Tjernberg
Docent Bo Öhngren
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)
Rdl Annika Eclund, KD
Rdl Ingela Nylund Watz, S
Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Karin Granbom Ellison, FP
Rdl Emil Källström, C
Rdl Agneta Luttropp, MP
Rdl Tony Wiklander, SD
Kerstin Lidén (för Ann-Christine Albertsson)
Lars Strannegård (för Lina Bertling Tjernberg)
Hans Hertz (för Gunnar Bjursell)
Staffan Truvé (för Fredrik Lagergren)
David Garpenståhl (för Agneta Richter Dahlfors) 

Styrelsen har till styrelsen adjungerat professor Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien samt Tekn. Dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien fram till årsmötet 2013.

Under 2012 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och professor Gunnar Bjursell vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare vid utvärderings- och forskningssekretariatet vid Utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare med bistånd av kansliet. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Revisorer har varit riksdagsledamoten Christer Winbäck med tid. Riksdagsledamoten Lennart Fremling som suppleant och ekon lic Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Yvonne Andersson återvaldes i september 2012 som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för två år.

Medlemmar 31 december 2012
Sällskapet har under året haft 460 medlemmar, vilket är en ökning med 30 medlemmar sedan föregående år. 

Resultat- och balansräkning 2012

Tillgångar

2012-12-31

2011-12-31

Bank

279 856

354 050

Förutbetalda kostnader

0

0

 

279 856

354 050

Skulder

 

 

Leverantörsskulder

12 926

58 545

Ej förbrukade anslag

264 728

293 864

Upplupna kostnader/Förutbet intäkter

1 170

1 641

Övriga kortfristiga skulder

1 032

0

 

279 856

354 050

 

 

 
 

 

 
 Resultaträkning 2012-01-01–2012-12-31

 

 
Intäkter

2012-12-31

2011-12-31

Förbrukade anslag

294 137

295 420

Medlemsintäkter

4 725

7 500

Övriga intäkter

0

0

 

298 862

302 920

Kostnader

 

 

Hemsida m.m

-13 924

-2 318

Arvoden

-50 000

-50 000

Resekostnader

-56 995

-120 556

Kontorskostnader

-2 167

-3 459

Möteskostnader

-155 354

-102 802

Övriga kostnader

-20 422

-23 785

 

-298 862

-302 920

Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 200 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2012. Årsmötet beslutade att för 2012 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2012 har sammanlagt 25 medlemmar inbetalat 4 725 kr i frivillig avgift vilket är en minskning jämfört med 2011.

Stockholm den 30 januari 2013 

Yvonne Andersson                                                  Gunnar Bjursell
Ordförande                                                              vice ordförande

Finn Bengtsson                                                        Fredrik Lagergren
Kassör                                                                      sekr 

Thomas Strand                                                         Ann-Christine Albertsson

Ulf Nilsson                                                               Agneta Richter Dahlfors

Ulrika Carlsson                                                        Bo Öhngren

Åsa Romson                                                             Lina Bertling Tjernberg 

                                                                                 Carl-Gustaf Thornström