Är vi förberedda på framtidens klimat?

Datum: 20 april kl. 17-19
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan. Avslutas med mingel

Seminariet fokuserar på om vi är förberedda på framtidens klimat. Några frågor som belyses vid seminariet är: Hur kommer jord- och skogsbruk att påverkas? Vilka havsnivåökningar kan vi räkna med? Vilka hälsoeffekter kan ett förändrat klimat leda till? Kan energifrågan lösas utan nya miljökatastrofer? Har vi rätt beredskap för klimatförändringarnas konsekvenser?

Det finns inget entydigt svar på hur klimatet kommer att utvecklas. Vi behöver därför arbeta med olika tänkbara klimatscenerier baserade på kunskapsläget, där icke linjära effekter av den globala uppvärmningen är särskilt svåra att hantera.

Välkommen till ett seminarium där de utmaningar vi står inför belyses av experter inom några utvalda för samhället kritiska områden. Seminariet avslutas med ett panelsamtal.

Program
• Introduktion, Betty Malmberg ordf. RIFO och Hans Ellegren, KVAs ständige sekreterare.
• Övergripande om kunskapsläget. Vad vet vi om ickelinjära effekter? Ilona Riipinen, professor i atmosfärsfysik, Bolincentret för klimatforskning.

Del 1 (Moderator: Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik)
• Jordbruk. Framtidens mat i ett föränderligt klimat. Utmaningar för jordbruket i en tid av snabba förändringar. Line Gordon, Föreståndare vid Stockholm Resilience Centre, professor i vetenskap om hållbar utveckling.
• Skogsbruk. Hur kommer skogsbruket att påverkas? Sten Nilsson, professor i ekonomi, IIASA.
• Hydrologi och havsnivåer. Digitala tvillingar och levande laboratorier för hantering av vattenförändringar. Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser.

Paus

Del 2 (Moderator: Anne-Sophie Crépin, docent i nationalekonomi, bitr föreståndare Beijerinstitutet)
• Hälsan. Klimatförändringen och vår hälsa – nu och i framtiden. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap med inriktningen klimat och hälsa.
• Energi. Hur åstadkommer vi ett tekniskt och politiskt tillräckligt flexibelt energisystem för att hantera framtidens utmaningar? Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät.
• Samhällsorganisation och beredskap. Är vi rätt organiserade? Vilka utmaningar finns? Göran Enander, Landshövding Uppsala Län.

Paus

Del 3: Panelsamtal (Moderator: Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör)
• Samtal och frågor med föredragshållarna.

Efter seminariet välkomnas till fortsatt mingel och mat i Sammanbindningsbanan.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo, KVA:s kommitté för miljö och energi och Future Earth.

Anmälan senast 15 april till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (reception öppnar från kl. 16.30).

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg, ordförande Rifo