Rifo/IVAs kunskapslunch: Effekter av Tekniksprånget – studieval, attityder, genomströmning och examina

Tid:        Torsdagen den 22 april kl.12.00-13.00
Plats:    Här kan du ta del av webinariet i efterhand

Här kan du läsa faktablad om resultaten: Studie om Tekniksprångets effekter

Sverige behöver fler ingenjörer. För att bidra till att säkra den kompetensförsörjning som krävs för att möta samhällsutmaningarna så driver IVA sedan 2012 praktikprogrammet Tekniksprånget. Syftet är att stärka rekryteringen till högre tekniska utbildningar och bredda mångfalden bland dem som söker, med ett särskilt fokus på unga kvinnor. Sedan starten har över 20 000 unga vuxna sökt till Tekniksprånget och knappt 5 000 har erbjudits och genomgått praktik. Hälften av dessa är unga kvinnor.

I en nyligen genomförd studie har data från SCB använts för att analysera vad som sker efter praktiken. Hur många går vidare till högre studier, vilka studieval görs, fullföljs utbildningarna? Kunskapslunchen inleds med en presentation av data från undersökningen. Därefter kommenteras Tekniksprångets betydelse för rekryteringen till högre tekniska studier och den framtida kompetensförsörjningen av företrädare för både högskolesektorn och näringslivet.

Vid kunskapslunchen medverkar Helena Gyrulf, civ.ing., verksamhetschef för Tekniksprånget på IVA, Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och rektor vid Luleå Tekniska Universitet Jan-Eric Sundgren, professor em. i tunnfilmsfysik och senior rådgivare till Teknikföretagen, tidigare rektor för Chalmers och befattningar i AB Volvos koncernledning

Både Birgitta Bergvall-Kåreborn och Jan-Eric Sundgren ingår i Tekniksprångets styrgrupp.

Anmälan senast den 21april till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se.

Teamslänk för uppkoppling till mötet skickas efter anmälan.

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg                                      Johan Weigelt
Ordförande Rifo                                     Akademisekreterare och vice vd, IVA

Hur kan vi hitta en lösning för ökad tillgång till vård och möte med läkare och övrig sjukvårdspersonal?

Datum: onsdagen 14 april kl. 10.15-11.30
Plats: Webinarium via Skype

Mötet mellan patient och läkare eller annan vårdpersonal är av stor vikt i vårdprocessen. Det är väsentligt att kvaliteten i mötet blir så bra som möjligt. Utvecklingen inom vården har varit att utrymmet blivit allt mindre. En utmaning för politiken är att bryta den utvecklingen och ge bättre förutsättningar. Den tekniska utvecklingen med olika digitala lösningar har skapat nya möjligheter både att öka omfattningen och att förbättra kvaliteten i mötet. Det pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete på flera ställen i regioner och vid lärosäten. Vid detta seminarium kommer olika intressanta exempel att presenteras och diskuteras.

Program:

 • Välkomna! Barbara Cannon, professor fysiologi, fd. preses KVA, ledamot Rifos styrelse
 • Hur kan digitalisering underlätta för tillgänglighet inom vården, Johan Hultberg, riksdagsledamot, socialutskottet
 • En god och effektiv vård, Martin Nedergaard-Hansen, ortoped samt grundare och ordförande av partiet ”Bevara Akutsjukhusen”, Region Jönköpings län
 • Hur digitalisering inom diabetesvården, via Diabetesenkäten, kan göra patienten mer delaktig, förbättra behandlingen och underlätta mötet med läkaren, Katarina Eeg-Olofsson, med.dr. och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Hur kan digitala innovationer öka tillgängligheten i vården genom att möjliggöra nya sätt att (sam)skapa värde tillsammans med patienterna? Christian Colldén, forskare vid Centre for Healthcare Improvement, Chalmers och specialist inom psykiatri vid Sahlgrenska
 • Moderator, Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot i utbildningsutskottet, leg. läkare, specialist allmänmedicin,
  ledamot Rifos styrelse

Välkommen med din anmälan senast den 13 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se . Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till Skype-mötet.

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo  

Vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande

Datum: torsdag 8 april kl. 11.10-12.10
Plats: Webbsändning riksdagens webb-TV. Klicka på denna länk så kommer du till webbsändningen.

För att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och beslutsfattande har riksdagens talman Andreas Norlén tagit initiativ till en förmiddag där forskning och framtid står i fokus. Såväl utskott som enskilda ledamöter behöver få tillgång till kunskap om relevanta forskningsresultat för att i sitt arbete kunna möta dagens och framtidens utmaningar i det svenska samhället.

Dagen inleds med utskottsspecifika seminarier mellan kl. 10-11 där riksdagsledamöter tar del av forskares rön inom ämnen som utskotten själva valt att fördjupa sig i (här kan du se en översikt över vilka ämnen utskotten valt samt vilka forskare som medverkar). Därefter hålls ett gemensamt program i Förstakammarsalen där två Nobelpristagare deltar i en diskussion med talmannen och ordföranden i riksdagens utskott om vetenskapens betydelse för parlamentariskt beslutsfattande.

Arrangemanget är framtaget i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet och Nobelstiftelsen. Rifos ordförande Betty Malmberg medverkar vid seminariet.

Årsmöte 2021

Datum: Onsdag 24 mars kl. 13.00
Plats: Digitalt videomöte via Skype

Alla Rifos medlemmas välkomnas till Rifos ordinarie årsmöte 2021! Anmäl ditt deltagande till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se , så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag. Rifos verksamhetsberättelse 2020 finns att läsa samt förslag till dagordning.

Replikeringsutmaningen – Är det kris i forskningen?

Datum: onsdag 10 mars, kl. 12-13
Här kan du ta del av seminariet i efterhand!

Forskning är avgörande för mänskligheten. Den har gett oss vaccin, bidragit till utvecklingen av demokratin och tagit oss ut i rymden. Den vetenskapliga metoden är det bästa sättet vi har för att på ett systematiskt sätt inhämta ny kunskap och vi producerar och publicerar mer vetenskap än någonsin. Trots det går mindre än hälften av alla vetenskapliga studier att upprepa. Hur kan det komma sig, och vad får det för konsekvenser för politik och samhälle? Vad gör detta med allmänhetens förtroende för forskningen? Vad får det för konsekvenser för forskningspolitiken?

Välkommen till ett webbinarium där du lär dig mer om problematiken kring reproducerbarhet av forskningsrön. Vid seminariet diskuteras vad replikeringskrisen egentligen betyder, hur det ser ut inom olika forskningsfält och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo och Sveriges unga akademi.

Medverkande:

 • Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
 • Vad betyder replikeringskrisen egentligen? Hur ser det ut inom olika forskningsfält? Är det så illa som det låter? Vad kan vi göra för att förbättra reproducerbarheten och undvika ”falska” resultat? Kan digitalisering bidra till att möta replikeringsutmaningen? Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, forskar om replikationsstudieroch Johan Jansson, docent, KTH, föreståndare Center för digital matematik.
 • Panelsamtal: Ilona Szatmari Waldau, riksdagsledamot, Fredrik Christensson, riksdagsledamot. Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet,

Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet

Klicka på denna länk så kommer du till anmälningsformulär. Efter anmälan kommer du att få en Zoom-länk som du kan ansluta dig till. Seminariet spelas in och finns tillgängligt på webben i efterhand.

Välkommen!

Betty Malmberg                                       Sanna Koskiniemi
Ordförande Rifo                                       Ordförande Sveriges unga akademi

Framtidens förnybara drivmedel

Datum: Onsdag 10 februari, kl. 13-14.15

Här kan du ta del av seminariet i efterhand och alla PP-presentationer.

Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo och f3 –
Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel .

Program

 • Välkomna!
  Betty Malmberg, ordförande Rifo
  Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
 • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
  Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
 • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
  Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
 • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
  Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
 • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
  Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
 • Panelsamtal och diskussion
  Helena Gellerman, L, riksdagsledamot
  Isak From, S, riksdagsledamot
  Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

Anmälan
Klicka här för att anmäl dig. Efter anmälan kommer du att få en Teams-länk som du kan ansluta dig till.

Webbinariet planeras att spelas in.

Hjärtligt välkommen!

Agenda för hälsa och välstånd – status 2020

Datum: torsdag 4 februari kl. 13:00-14.15
Här finns en inspelning från webinariet att ta del av!

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från samtliga partier diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Framsteg inom forskning och teknik 2020

Datum: Fredagen den 22 januari , kl. 13:00–14:00.
Plats: Webinarium

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samverkan med Rifo inbjuder till webbinarium med presentation av framsteg inom forskning och teknik 2020.

Program

 • Introduktion, Betty Malmberg, Rifos ordförande
 • Framsteg inom forskning och teknik, Tuula Teeri, professor verkställande direktör IVA
 • Introduktion om IVAs verksamhet, Johan Weigelt, akademisekreterare, vice vd IVA
 • Vilka är möjligheterna med vätgas? Karin Byman, energiexpert, IVA
 • Frågor och avrundning

Moderator: Jan Westberg, IVA

O.s.a. senast den 18 januari till ingrid.jansson@iva.se

Varmt välkomna!

Tuula Teeri                                                          Betty Malmberg
IVAs verkställande direktör                              Rifos ordförande

Kommande Rifo-seminarier

Styrelsen planerar för ett antal seminarier under början av nästa år. Smittspridning och restriktioner förväntas vara liknande de vi har nu så därför kommer de att genomföras som webinarier. Vi återkommer efter nyåret med mer detaljerade inbjudningar men redan nu kan vi berätta kort vad de handlar om.

 • 4 februari kl. 13.00-14.15 Agenda för hälsa och välstånd – status 2020. Ett Rifo-seminarium i samarbete med Forska!Sverige där bl.a. frågor tas upp om de politiska förutsättningarna för medicinsk forskning, utbildning och innovation av hög kvalitet.
 • 10 februari kl. 12 Framtidens förnybara drivmedel. Ett Rifo-seminarium i samarbete med f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel där möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system diskuteras.
 • 18 feb kl. 12-13 Lunchsamtal: modellering som underlag för politiska beslut. En digital workshop i samarbete mellan Rifo och Institutet för framtidsstudier. Endast riksdagsledamöter.
 • 10 mars kl. 12-13 Replikeringsutmaningen – Är det kris i forskningsfrågan? Under hösten har en debatt pågått kring möjligheterna att upprepa vetenskapliga forskningsrön (initierad av en bok av Hanne Kjöller). Flera ledamöter i Rifos styrelse är engagerade i ett seminarium den 14 dec vid KTH där dessa frågor tas upp. Rifo kommer tillsammans med Sveriges unga akademi att belysa frågan vid webinariet den 10 mars.
 • 24 mars kl. 13-15 Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Ett Seminarium i samarbete mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond där nya forskningsrön från programmet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning redovisas.
 • Därutöver pågår planering i samarbete med IVA om ett webinarium där den aviserade forskningspolitiska propositionen diskuteras samt en digital presentation av IVAs årliga tekniktal.