Rent dricksvatten – vilka hot finns?

Datum: onsdagen den 19 okt kl. 17:00-18:30
Plats: Riksdagshuset, Förstakammarsalen

Vatten är vår viktigaste resurs – vi kan inte överleva utan god tillgång till den. I Sverige är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen. Vi vill att vårt vatten ska hålla en hög dricksvattenkvalitet utan innehåll av mikroorganismer eller kemikalier som kan orsaka hälsoproblem. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och även en förutsättning för flertalet industrisektorer. Det är ytterst viktigt att vattnet håller en hög kvalitet. Dricksvatten framställs av råvatten från ytvatten, grundvatten eller havsvatten, och beroende på källan behandlas och renas vattnet genom olika processer.

Det finns många utmaningar med att säkerställa en hög dricksvattenkvalitet. Några av de utmaningar politiken ställs inför är ett förändrat klimat – med torka, vattenbrist och häftiga regn – miljöförstöring, mänskliga aktiviteter på och under vattenytan, kemikalier och mikroorganismer i vattnet, en fungerande infrastruktur med stora underhålls- och investeringsbehov, säkerhet och beredskap m.m.

Klarar politiken att möta de komplexa behov som finns? Det krävs en helhetsbild för detta och det är därför viktigt att ta del av kunskaper från forskningen inom området.

Välkommen till ett Rifo-seminarium där framstående forskare och experter presenterar och diskuterar våra dricksvattenutmaningar.

Program

 • Välkommen! Betty Malmberg, ordförande Rifo
 • En överblick kring de utmaningar vi står inför. Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, LU och forskningschef på Sydvatten AB
 • Forskning om tillgång till rent vatten, Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi på institutionen för vatten och miljö, SLU
 • Utmaningar kring infrastrukturen, Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
 • Frågor och diskussion leds av Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, SU. Seminariedeltagarna välkomnas att ställa frågor och diskutera i anslutning till varje anförande.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till fortsatta diskussioner med mingel och mat i Sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll).

Anmälan senast den 17 oktober till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se  

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg,
ordförande Rifo

Kallelse till extra årsmöte

Datum: Onsdag 19 oktober kl. 16.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Samtliga medlemmar inbjuds till extra årsmöte. Bakgrunden till ett extra årsmöte är att flera riksdagsledamöter i Rifos styrelse lämnat riksdagen i samband med valet.

Enligt Rifos stadgar finns möjligheten att via ett extra årsmöte göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen har i enlighet med § 8 i Rifos stadgar beslutat att kalla till ett extra årsmöte. Vid årsmötet ska fyllnadsval göras till platserna för riksdagsledamöter. Förslag till namn lämnas vid mötet. Samtliga ledamöter (forskare) från akademierna sitter fortsatt kvar.

Processen att utse nya ledamöter för riksdagspartierna är att gruppledarna för samtliga partier inbjudits att nominera en ordinarie och en suppleant till styrelsen. Rifos arbetsutskott tar ställning till nomineringarna och lämnar ett förslag till ny ordförande vid årsmötet.

I direkt anslutning till det extra årsmötet arrangerar Rifo ett seminarium på temat Dricksvatten.

Välkommen med din anmälan till extra årsmöte senast den 17 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Med vänlig hälsning

Betty Malmberg
Ordförande Rifo

Precisionshälsa – vägen framåt

Datum: onsdagen den 8 juni, kl. 13.00-14.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 12)
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Med precisionshälsa har vi möjlighet att få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Sverige har goda möjligheter att utveckla och dra nytta av precisionshälsa, med alla fördelar det för med sig för både befolkning och samhällsekonomi. Men, det kräver politisk handlingskraft och omställningar på flera områden.

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige som beskriver precisionshälsa, inte minst möjligheten till förebyggande vård. Seminariet handlar också om vad som krävs för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.Vid seminariet släpps även Agenda för hälsa och välstånd – Granskningsrapport 2021. Rapporten ligger som grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet om vilka åtgärder som regeringen genomfört, samt vilka som kvarstår.

Program

 • Välkomna, Betty Malmberg, ord Rifo
 • Agenda för hälsa och välstånd – Granskning 2021,Presentation av den senaste rapporten, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, kommentarer från riksdagsledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström, M, Sofia Amloh, S, och Fredrik Christensson, C.
 • Precisionshälsa – vägen framåt, om precisionshälsa, med fokus på förebyggande insatser, Anna Martling, professor och dekan vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset
 • Exempel på pågående precisionshälsa runtom i Sverige (film)
 • Panelsamtal mellan representanter från Agenda-gruppen och riksdagsledamöter om vilka insatser som kan göras för att utvecklingen ska gå framåt på bästa sätt. Medverkande: riksdagsledamöterna Lina Nordquist, L, Karin Rågsjö, V, Pia Steensland, KD. Agenda-gruppen: Ann-Marie Wennberg, läkare, professor och sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Blanck, VD för LIF (De forskande läkemedelsföretagen) och Margaretha Haag, ordförande Nätverket mot cancer och Anna Martling.

Välkommen med din anmälan senast 6 juni till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Reception öppnar från kl. 12.00).

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga

Datum: onsdagen den 18 maj kl. 17-19
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B

Här finns en videoupptagning av seminariet: https://www.ksla.se/aktivitet/livsmedelsforsorjning-en-odesfraga-dialogtraff-rifo/

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med KSLA där livsmedelsförsörjningen står i fokus. Vi får ta del av kunskap och diskutera med ledande experter och forskare olika aspekter av denna ödesfråga – den globala livsmedelsförsörjningen, beredskapen, markutnyttjande och genteknikens betydelse. Det finns även tillfälle till informella samtal vid en inledande fika och efterföljande mingel.

Program

 • från kl. 16.30 Samling – kaffe och smörgås i Donatorsfoajén
 • kl. 17.00 Varmt välkommen till KSLA, Jan Fryk, preses KSLA
 • Försörjning av 10 miljarder människor, Anders Wijkman, KSLA
 • FOI:s arbete med beredskap, Jens Mattsson, FOI och KSLA
 • Livsmedelsberedskap – aktuellare än någonsin, Inger Andersson, KSLA
 • Marken vår viktigaste resurs, Lennart Wikström, KSLA
 • Genteknik för framtidens livsmedelsförsörjning, Annika Åhnberg, KSLA
 • Diskussion ledd av Jan Fryk, preses KSLA
 • kl. 18.30 Visning av KSLA:s agrarhistoriska bibliotek
 • kl. 19 Avslutning – mingel med förfriskningar i Donatorsfoajén

Anmälan senast den 15 maj till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Är vi förberedda på framtidens klimat?

Datum: 20 april kl. 17-19
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan. Avslutas med mingel

Seminariet fokuserar på om vi är förberedda på framtidens klimat. Några frågor som belyses vid seminariet är hur kommer jord- och skogsbruk att påverkas? Vilka havsnivåökningar kan vi räkna med? Vilka hälsoeffekter kan ett förändrat klimat leda till? Kan energifrågan lösas utan nya miljökatastrofer? Har vi rätt beredskap för klimatförändringarnas konsekvenser?

Det finns inget entydigt svar på hur klimatet kommer att utvecklas. Vi behöver därför arbeta med olika tänkbara klimatscenerier baserade på kunskapsläget, där icke linjära effekter av den globala uppvärmningen är särskilt svåra att hantera.

Välkommen till ett seminarium där de utmaningar vi står inför belyses av ledande forskare och experter inom några utvalda för samhället kritiska områden. Läs mer om program och anmälan!

!

Det svenska tillståndet – om brottsutvecklingen i Sverige

Tid: Tisdag 19 april, kl. 13.00–14.15 (kaffe serveras efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Den svenska brottsutvecklingen har fått uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Nationellt har kriminalpolitik blivit en av de viktigaste frågorna för svenska väljare, internationellt har den svenska brottsutvecklingen ibland använts som ett skräckexempel – t.ex. i Norge och Danmark med begreppet det svenska tillståndet. Men vad säger forskningen; vilka typer av brott och andra hot mot samhället har ökat i Sverige, och vilka har det inte?

Välkommen till ett seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier. där resultat av ett projekt med 22 forskare från olika discipliner presenteras. De ger en bredare beskrivning av situationen än den som vanligen förekommer i medierna. I fokus står bl.a. det dödliga skjutvapenvåldet, den organiserade brottsligheten och narkotikans och den kriminella ekonomins roll för den organiserade brottsligheten utveckling. Det kommer finnas utrymme för frågor till forskarna och de kommer även vara tillgängliga efter seminariet.

Seminariet kommer att live-streamas och du kan följa det på denna länk: https://www.iffs.se/live. Det kommer även finnas tillgängligt i efterhand.

Program

 • Välkomna! Betty Malmberg, (M) Rifos ordförande
 • Amir Rostami, docent i kriminologi och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi beskriver situationen utifrån den nyutkomna antologin Det svenska tillståndet. En antologi om brottsutvecklingen i Sverige.
 • Frågor och diskussion. Pia Steensland, (KD) moderator

Anmälan senast den 15 april till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se . 

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 12.30).

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Årsmöte 2022

Datum: Onsdag 30 mars kl. 14.00
Plats: Digitalt videomöte via Skype

Alla Rifos medlemmar välkomnas till Rifos ordinarie årsmöte 2022!

Vid årsmötet kommer vår tillträdande ledamot Karin Helander,
professor i teatervetenskap och ständig sekreterare vid Vitterhetsakademien att ge en kort presentation av akademiens verksamhet.

Anmäl ditt deltagande till lars.j.eriksson@riksdagen.se Rifos kansli, så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag.

Rifos verksamhetsberättelse 2021 finns att läsa samt förslag till dagordning

Medlemsavgift
Genom medlemskap i Rifo erbjuds du ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, ges tillfällen till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande nyhetsbrev och inbjudningar per e-post. Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften  ska vara frivillig. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller per swish till 070-631 26 03. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

Värdet av forskning – vägen ur pandemin

Tid: Ons 1 dec, kl.12.00-16.00 (Kaffe, te och fruktkorgar finns från kl.11 och smörgås serveras vid paus)
Plats: Andrakammarsalen, riksdagshuset

Program:

 • Välkomna!  Andreas Norlén, Riksdagens talman
 • Att driva på forskningens möjligheter att förbättra våra liv, Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige och Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 • Att stå i frontlinjen i kampen mot pandemin -våra erfarenheter. Anna Nilsson Vindefjärd i samtal med Matti Sällberg, professor, Karolinska Institutet, Ing-Marie Larsson, ordförande Riksföreningen för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor samt Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare

 (Paus Kl.13.20-14.10 Kaffe/te och smörgås)

 • Att stärka forskning och dra nytta av den i politiskt beslutsfattande – lärdomar och råd. Göran Hägglund, tidigare socialminister och partiledare (KD) i samtal med Ingvar Carlsson, tidigare statsminister och partiledare (S) samt Bengt Westerberg, tidigare socialminister och partiledare (L).
 • Att stärka forskning och dra nytta av den i politiskt beslutsfattande – hur jobbar våra politiker idag?  Göran Hägglund i samtal med riksdagsledamöter. Medverkande: Gunilla Svantorp, S, Marie-Louise Hänel Sandström, M, Pia Steensland, KD, Robert Stenkvist, SD, Fredrik Christensson, C, Lina Nordquist, L, Ilona Szatmári Waldau, V och Mats Berglund, MP.
 • Avslutning, Betty Malmberg, Rifos ordförande

Anmälan senast 28 november till: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Arrangemanget är utformat med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Vi förväntar oss att alla som deltar vid seminariet är vaccinerade och att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (reception öppnar från kl. 11.00).

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt ekonomipriset 2021

Datum: 17 november,  kl. 16.30—18.00
FULLT! Inga fler anmälningar kan tas emot! 
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2021 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Program

 • Välkomna! Betty Malmberg, Ordförande Rifo
 • Introduktion, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysik: De fann dolda mönster i klimatet och i andra komplexa fenomen, Thors Hans Hansson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i kemi: Deras verktyg har revolutionerat bygget av molekyler, Berit Olofsson, Stockholms universitet
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Naturliga experiment svarar på stora frågor, Peter Fredriksson, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin: De upptäckte receptorer för temperatur och beröring, Anna Wedell, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Efter seminariet bjuds du på mingel med förtäring i sammanbindningsbanan. FULLT! Inga fler anmälningar kan tas emot!

Säkerhet och inpassering
Arrangemanget är utformat med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Det finns ett tak för högsta antal externa gäster vid seminariet, så platserna är således begränsade och först till kvarn gäller. Vi förväntar oss att alla som deltar vid seminariet är vaccinerade och att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 16.00).

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Datum: onsdagen den 13 oktober kl. 14.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen

Här finns en TV-inspelning av seminariet där du kan ta del av seminariet!

Kan forskning styras effektivt utan att akademiens frihet och särart hotas?

Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från lärosätena ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende?

Vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras vid seminariet med utgångspunkt i ny forskning och konkreta exempel med relevans för en rad olika politikområden. Läs mer i program och inbjudan!